Title comes here

Subtitle comes here.


Az Urunk Színeváltozasa-templom

A templom egyesíti magában a máramarosi fatemplomok jellegzetességeit és a moldvai karéjos alaprajzú építészeti stílust. A terveket a Szent Illés Testvériség egyik tagja, André Merckel francia építész készítette. Az építkezést a helyi szakemberek végezték. A freskókat három román fiatal festette, a Stanciu fivérek, Georges és Michel, valamint Nicolas Alecsa, míg az ikonok a Saint-Rémy kármel ikonfestő műhelyében készültek. Illés próféta ikonját a bec-hellouin-i bencés apátság műhelye ajánlotta fel.


A narthex

Az előcsarnok mennyezetén Szent Illés képciklusa látható. Teszbi Illés a patrisztikus hagyomány nyomán vált a szerzetesek archetípusává, hiszen szegénységben, cölibátusban élt, és mielőtt Istennel találkozott volna, sivatagi próbatételt állt ki.

A keresztény egység keresése magában foglalja a kereszténység zsidó gyökereihez való visszatérést. Illés képciklusa körül, medalionokban a prófétákat ábrázolták, akik kezükben irattekercset tartanak, rajta könyvük egy-egy versével.

Minthogy a templom egy monostoré, az előcsarnokban ábrázolt szentek valamennyien szerzetesek. A bejárattól jobbra Nagy Szent Antal és Szent Cassianus János, balra Szent Benedek és Szent Pajszij Velicskovszkij, a nyugati falon pedig Létrás Szent János és Keresztes Szent János láthatóak.


A templomhajó

A templom már az alaprajzában kifejezi, hogy a Megtestesült Ige összefogja a kozmikus időt és teret. A templom kereszt alakú, mert a hajót két apszis szegélyezi. Itt állnak az énekesek egy-egy forgatható tetejű olvasóállvány körül. Bal oldalon a püspök trónja, felette az ’etimasia’ freskója, amely a trón utolsó ítéletre való előkészítését ábrázolja: üres, nincs rajta a Bárány, Krisztus visszatérését várja.

A közbenjárása jeleként felemelt kezekkel ábrázolt Szűzanyát Szent Péter és testvére, Szent András veszi körül: a katolikus és az ortodox egyházat megjelenítő alakok.

Az előcsarnokban ábrázolt szent szerzetesek sorát folytatva, a hajóban 12 szent asszonyt fedezhetünk fel: a déli falon Szent Katalint, Szent Makrinát és Argesi Szent Filoteát, az északi falon Sihlai Szent Teodórát, Szent Melániát és Szent Irént. Továbbá hat karmelita nővért festettek az apszisok nyugati oldalára, a templomba belépő pillantásától elrejtve.

Felfigyelhetünk arra, hogy az ábrázolások közül hiányoznak a katonaszentek. Mert mi más is a szerzetesi hivatás, ha nem az önmegtagadás útján, az imádság és a böjt fegyvereivel megvívni a lelki harcot?

A Deészisz az imádság és a közbenjárás szimbóluma az Utolsó Ítéletet megjelenítve. Fontos ikonográfiai téma, Romániában gyakran a déli apszis alsó részén, az oltár közelében helyezik el.

A felső részen nyolc evangéliumi jelenet látható, a templom mérete nem teszi lehetővé a teljes ciklust: az Angyali üdvözlet, Krisztus születése, a Találkozás, Krisztus keresztelése, Színeváltozás, Keresztre feszítés, a Pokolraszállás, a Kenethozó asszonyok. A Szentháromság, amely a Pünkösd ikonja, a boltozat tetején található.

Kiemelt helyet foglal el a Színeváltozás és a Keresztrefeszítés ábrázolása - az egyik a keleti, a másik a nyugati falon elhelyezve -, mivel a szkit a Szent Kereszt, a templom pedig Urunk Színeváltozása ünnepére van szentelve.

A Pantokrátor (Krisztus a mindenség ura) körülvéve a négy evangélistával, és a Szentháromság körötte a négy ószövetségi ódaszerzőnővel, uralja a templomot.


Az ikonosztázion

A tölgyfából faragott ikonosztáz a hajó és a szentély közötti válaszfal. A képfal a kapcsolat a hajóban levő hívek, valamint az Eucharisztiában és az Evangéliumban jelenlévő Krisztus között: a rajta lévő ikonokon keresztül látható a misztérium. Jobb oldalon Krisztus és a Színeváltozás, amely ünnepre a templomot szentelték; bal oldalon az Isten Anyja és a Szent Kereszt felmagasztalása, a monostor búcsúünnepe.

Középen a "királyi ajtó", amelyet a négy evangélista és az Angyali üdvözlet díszít. Az északi oldalsó ajtóra István első diakónus és vértanú, a délire pedig egy diakonissza, Olimpia van festve.

Az ikonosztáz alsó részein olyan bibliai jeleneteket ábrázoltak, amelyek a felettük levő ikonokra utalnak.


A szentély

A szentély apszis boltozatán az Istenszülő szélesre tárt karokkal látható, mely a Platütera vagy az Istenszülő a Jel ikonja: az Emmanuel Krisztust szíve alatt mandorlában hordozva, összefogja és védelmezi a kozmoszt.

Az Egyházat ábrázolja, aki az Üdvözítőt adja a világnak és imáinkat az oltárra néző Mennybemenetel freskóján látható Krisztushoz viszi.

Az apostolok szentáldozása, amely a Platütera alatt tűnik fel, a püspökök sora felett helyezkedik el. A szent püspökök egy körmenetet alkotnak, amelyet Aranyszájú Szent János és Nagy Szent Bazil – kikhez a Szent Liturgiák összeállítása köthető – vezetnek. Az északi falon a szent főpapok: Aranyszájú János, Nagy Gergely és Megvilágosító Gergely. A déli falon a szent főpapok: Nagy Bazil, Nazianzi Gergely és a Tours-i Márton.

Az Urunk Színeváltozása-templom ikonográfiai programja hagyománykövető. Tiszteletben tartja a bizánci stílus klasszikus témáit és topográfiáját, a templom méretének figyelembevételével. Mindeközben bizonyos kiemelt részletek lelki üzenetet hordoznak, melyek jól tükrözik a Szent Kereszt szkíti hivatását: egy Romániában letelepült karmelita monostor, ahol ég a vágy a keresztények egysége iránt, és ahol a zsidókat és a keresztényeket lelkileg összekötő kapcsolat mélyítésén fáradoznak.


További részletekért itt letöltheti az Urunk Színeváltozása-templomot bemutató francia nyelvű képes kiadványt.